nhar

Nhar Entertainment VOF
en wat u moet weten over uw privacy 2021.

Improvisatieacteurs.nl ®, SinterklaasenPieten.nl ® zijn allen onderdeel van Nhar Entertainment VOF.
Nhar Entertainment VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij gaan zorgvuldig om daar waar het uw persoonsgegevens betreft. Wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat:

– Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Nhar Entertainment VOF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover en of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier, vooraf uitdrukkelijk schriftelijk, toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verwerkersovereenkomsten:
Nhar Entertainment VOF heeft een verwerkers overeenkomst met de volgende partijen afgesloten:

– Uw adresgegevens, waaronder naam, functie, adres, postcode, woonplaats, E-mailadres, KVK nummer, provincie, bankgegevens, land. Deze worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke en beveiligde cloud database van SystemOne: 
Voor vragen over uw privacy bij Systemone verwijzen we u graag naar:
System One SaaS GmbH
Helmerdingstraße 4
10245 Berlijn
Duitsland

– Uw financiële transactiegegevens worden opgeslagen bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (RABO-Bank). Wij kunnen deze gegevens niet inzien. Voor vragen over uw privacy bij deze RABO Bank verwijzen we u graag naar:
Coöperatieve Raiffeisen Boerenleenbank BA.
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Nederland

Uw persoonsgegevens worden door Nhar Entertainment opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig.
– In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren.
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor de wettelijke termijn van maximaal 7 jaar.
– Wij gebruiken uw E-mailadres slechts om uw bestelling af te ronden en te corresponderen over uw evenement en of bestelling(en).
– Wij sturen u alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na uw uitdrukkelijke toestemming.
Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, van Improvisatieacteurs.nl ® en of SinterklaasenPieten.nl ®, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door de opt out optie in de nieuwsbrieven en of door een E-mail te sturen naar: info[at]improvisatieacteurs.nl. Wij sturen u dan geen mailings meer.

Cookies
Net als alle webshops houden we bovendien door middel van een cookie bij welke pagina’s worden bezocht en hoe intensief onderdelen daarvan worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan wensen en behoeften. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Google Analytics
Nhar Entertainment VOF gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Versleuteling
Al ons internetverkeer via de voornoemde websites worden allen versleuteld. Daartoe maken wij gebruik van gecertificeerde SSL certificaten.

Verwijderen of wijzigen van gegevens?
Wenst u uw gegevens in te kijken of te wijzigen? Neemt u dan contact op met onderstaand telefoonnummer. U kunt zich zo ook op ieder ogenblik verzetten tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?
Neemt u dan contact op met: Nhar Entertainment VOF via telefoonnummer: 0297-521919.
Of stuur ons een E-mail. Nhar Entertainment VOF, Rode Klaver12, 1422SM Uithoorn